Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΧΑϊΚΟΥΕνα χαϊκού ....(εις την ιαπωνική 俳句, που σημαίνει "αστείος στίχος")

Ενα χαϊκού λοιπόν, παραδοσιακά αποτελείται από τρεις ομάδες των 5, 7, 5 συλλαβών, οι οποίες τοποθετούνται σε τρεις στίχους για έμφαση ή σε έναν, χωρισμένο με κενά....ως ποιητική φόρμα δηλαδή. Το χαϊκού έχει συνολικά 17 συλλαβές και είναι η πιο σύντομη μορφή ποίησης στον κόσμο!

Σκαρώνω ένα στα γρήγορα...

Ο Μάρτης λειψός

Εφέτος παγώσαμε

Κανένα νεύμα...


και αποδομημένο σε συλλαβές....


Ο Μά-ρτης λει-ψός

Ε-φέ-τος πα-γώ-σα-με

Κα-νέ-να νεύ-μα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: